Zatrudnienie Socjalne
 
Newsletter nr 9
Podsumowanie 2017
banner
Pobierz obrazki

31.12.2017
Zapraszamy do lektury naszego dziewiątego Newslettera
Pobierz obrazki

Podsumowanie roku 2017 ...
Podsumowanie działalności Obywatelskiej Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego
1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pod nazwą „Obywatelska Akademia Zatrudnienia Socjalnego” jest inicjatywą organizacji pozarządowej działające na rzecz regionalnej platformy współpracy zwanej „Konwentem Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny”. Formą prawną tej platformy jest Fundacja „Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej”, która podjęła się utworzenia oraz prowadzenia ośrodka edukacyjno-animacyjnego pod nazwą „Obywatelska Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego” (dalej: Akademia).

Początek działalności Akademii datuje się na kwiecień 2017 roku i związany jest z terytorium Województwa Lubelskiego oraz jego potrzebami w zakresie edukacji o rozwiązaniach ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także animacji współpracy partnerskiej wokół usług reintegracji społecznej i zawodowej. W zamierzeniach „Akademii” jest prowadzenie w dalszej perspektywie czasowej działań dla sąsiednich regionów, a z czasem także rozwinięcie kooperatywy z innymi regionami, tak aby celami i zadaniami „Akademii” objąć terytorium kraju.

Motywem stworzenia Akademii było podjęcie się innowacyjnej inicjatywy zmierzającej do przygotowywania i wspierania procesów rozwoju podmiotów reintegracyjnych – klubów i centrów integracji społecznej oraz wdrażania standardów podnoszących efektywność świadczonych przez nie usług. Zakres merytoryczny działalności Akademii wypełnia systemowe kierunki Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Nowy wymiar integracji 2020.

Akademia powinna z czasem stać się partnerem wielu instytucji, w tym m.in. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), którym powierzono odpowiedzialne zadanie w zakresie rozwoju sieci podmiotów ES a także krzewienia idei przedsiębiorczości społecznej w lokalnych społecznościach.

2. Uzasadnienie potrzeby utworzenia OAAZS

Dzisiaj podmioty zatrudnienia socjalnego wypełniają zadania o charakterze przygotowawczym do pracy w przedsiębiorstwie społecznym wobec wielu osób uznawanych za zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym głównie z powodu bezrobocia i ubóstwa.

Statystyka podmiotów zatrudnienia socjalnego wskazuje, że w kraju jest obecnie ponad 150 CIS oraz około 240 KIS, a w 60% instytucjami je tworzącymi są organizacje pozarządowe. Mimo upływu prawie 14 lat rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym nadal wiele z tych podmiotów zatrudnienia socjalnego, szczególnie prowadzonych przez organizacje pozarządowe nie wypełnia obowiązków ustawowych (np. rejestracja u wojewodów, sprawozdania w systemie CAS), a także jest tworzonych pod wpływem „koniunktur projektowych”, czyli bez zapewnienia ciągłości działania, bez podstawowych wymogów standardów organizacyjnych (kadra, program) oraz standardów usług. Nowa perspektywa POWER 2014-2020 a także Regionalnych Programów Operacyjnych przewiduje wiele zadań dla podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Wpisując się w nurt kierunków polityki społecznej określonych wskazanymi programami celowym stało się wzmacnianie kompetencji instytucji tworzących i prowadzących podmioty zatrudnienia socjalnego. W latach 2013-2015 wypracowano zarysy modeli organizacyjnych a także standardów organizacyjnych i usług, lecz wiedza na ten temat nadal jest ograniczona i nierozpowszechniona. Samo środowisko podmiotów zatrudnienia socjalnego dostrzega potrzebę a także postuluje za wprowadzeniem takich rozwiązań, które potwierdzałby profesjonalne ich przygotowanie do świadczenia usług wobec osób potrzebujących wsparcia. Dotychczasowy autonomizm i swoboda wyboru form usług reintegracji oraz zakresu proponowanych zajęć dla uczestników programów zatrudnienia socjalnego nie zapewniały efektywności, a także nie zapewniały partnerskich relacji CIS/KIS z lokalnymi instytucjami (brak wielosektorowości).

Dla wielu organizacji pozarządowych – instytucji tworzących CIS lub KIS, problematyka ta tworzy nowe okoliczności dla ich funkcjonowania, jest niedostatecznie znana. Efekty działania podmiotów zatrudnienia socjalnego wymagają spełnienia minimalnego standardu organizacyjno-usługowego centrum lub klubu: wymogi dla kadr, minimalny zakres programowych zajęć, minimalne zaplecze techniczno-organizacyjne, a także sposoby kształtowania relacji z instytucjami partnerskimi.

Problemów z wdrażaniem usług reintegracyjnych jest wiele, chociażby:
 1. interpretacja przepisów prawnych po ostatniej obszernej nowelizacji (wrzesień 2015 r.), wraz z korelacyjną relacją wobec pozostałych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, rynku pracy oraz działalności o charakterze gospodarczym,
 2. zbyt mała wiedza i stopień stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych a także zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w formule zamówień „in house”, które wymagają nie tylko promocji, ale przekazu obu stronom odpowiedniej wiedzy,
 3. skomplikowane procedury ubiegania się o środki finansowe, szczególnie środki EFS w nowej perspektywie np. słaba znajomość „Wytycznych MIR w osi tematycznej nr 9”.

Motywem podjęcia się tego przedsięwzięcia były postulaty i wnioski kierowane do Rady Programowej Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny o podjęcie się działalności o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz animacyjnym.

Podobne głosy docierały z innych regionów kraju, np. od członków pozostałych w kraju regionalnych platform, tj. Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (siedziba w CIS Gdańsk), Zachodniopomorskiego Konwentu Centrów Integracji Społecznej (siedziba w CIS Łobez), Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych (siedziba w ROPS Katowice).

3. Katalog zadań OAAZS

Zadania przyjęte do realizacji przez Akademię obejmują kilka sfer, w tym przede wszystkim:
 1. Obszar edukacji – w ramach którego przewiduje się przybliżenie wiedzy z zakresu prawa zatrudnienia socjalnego oraz jego związków z innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w szeroko pojętej polityce społecznej i ekonomii społecznej. Ponadto, ważnym z punktu widzenia rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej jest promowanie wypracowanych rozwiązań obejmujących modele organizacyjne i wzorce partnerstwa instytucjonalnego wokół zatrudnienia socjalnego.
 2. Obszar doradztwa – w ramach którego przewiduje się udzielanie informacji, wskazówek a nawet wspólne opracowywanie programów zajęć z uczestnikami, wykorzystywanie różnych metod prowadzenia zajęć reintegracyjnych (np.: psychologiczna autodiagnoza, trening ekonomiczny). Doradztwo będzie prowadzone w formie indywidualnych i grupowych konsultacji przez praktyków zatrudnienia socjalnego a narzędziami tego doradztwa mają być: punkt konsultacyjny „Akademii”, aktywne okno na stronie internetowej dla przedstawicieli Lokalnych Liderów, mieszkańców gmin Lubelszczyzny.
 3. Obszar publicystki zawodowej – w ramach którego przewiduje się opracowywanie, wydawanie i dystrybucję poradników, zeszytów informacyjnych oraz informatorów zawierających zbiory interpretacji przepisów prawnych.
 4. Obszar promocji i marketingu zatrudnienia socjalnego – w ramach którego przewiduje się prowadzenie takich działań jak: aktywna strona internetowa „Akademii” -„Zatrudnieniesocjalne.pl”, a także Newsletter aktualnych wydarzeń z obszaru zatrudnienia socjalnego.
 5. Obszar badań i monitoringu rozwoju zatrudnienia socjalnego – w ramach którego przewiduje się prowadzenie własnych badań przy współpracy niektórych ośrodków naukowych (np. WSPA Lublin), publikowanie raportów oraz dostarczanie informacji zarówno na potrzeby instytucji Regionu Południowo-Wschodniego (głównie woj. lubelskie), ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej a także innych.

4. Kadra OAAZS oraz współpraca instytucjonalna

Kadra OAAZS to wiele osób z doświadczeniem praktycznym w obszarze zatrudnienia socjalnego popartego działalnością naukową a także działalnością w różnorodnych strukturach organizacyjnych, reprezentujących sektor administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz samorząd terytorialny.

Skład podstawowej kadry jest umieszczony na stronie internetowej:
http://zatrudnieniesocjalne.pl/kadra-akademii/

Kadra podzielona jest na zespoły:
 1. zespół dydaktyczny z jego liderem Panią dr Martą Komorską,
 2. zespół doradczy z jego liderem Panem Andrzejem Trzecieckim.
Pieczę zarządzającą i nadzorującą działalność OAAZS sprawuje dr Paweł Wiśniewski. 

5. Działalność OAAZS w 2017 r. w głównych obszarach zadaniowych

Realizując w 2017 r. przyjętą misję Akademii, wyrażoną zadaniami w 5 problemowych obszarach należy wskazać na następujące rezultaty:
 1. Obszar publicystyczny:

  Prowadzona przez Akademię w wersji elektronicznej „Biblioteka Akademii” podzielona jest na następujące działy:

  W 2017 r. w wyniku prowadzonych działań powiększony został zasób Działu „Publikacje Akademii” o własne opracowania, które do dotyczyły następujących tytułów:
  1. tytuł: „Jak utworzyć podmiot zatrudnienia socjalnego – trajektoria tworzenia jednostki zatrudnienia socjalnego” – poradnik dla pracowników, członków i wolontariuszy NGO planujących rozpocząć działalność reintegracyjną w formie klubu lub centrum integracji społecznej;
  2. tytułu: „Animacja wokół zatrudnienia socjalnego – odkrywanie nowego potencjału środowiska lokalnego” – poradnik dla pracowników, członków i wolontariuszy NGO planujących rozpocząć działalność reintegracyjną w formie klubu lub centrum integracji społecznej;
  3. tytuł: „Partnerstwo w zatrudnieniu socjalnym – synergia usług reintegracji społecznej i zawodowej” – poradnik dla pracowników, członków i wolontariuszy NGO prowadzących podmiot zatrudnienia socjalnego w formie klubu lub centrum integracji społecznej;
  4. tytuł: „Standardy tworzenia klubów i centrów integracji społecznej” - poradnik dla pracowników, członków i wolontariuszy NGO prowadzących podmiot zatrudnienia socjalnego w formie klubu lub centrum integracji społecznej

 2. Obszar badań i monitoringu rozwoju zatrudnienia socjalnego:

  W 2017 r. Akademia przeprowadziła własne badanie którego celem było dokonanie oceny gotowości sektora Organizacji Pozarządowych do rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej na przykładzie Województwa Lubelskiego. Badanie zostało przeprowadzone wobec określonej grupy respondentów, podzielonych na grupy:

  Dla obu grup potencjalnych respondentów zostały przygotowane kluczowe pytania badawcze, które prezentują się następująco:

  1. Grupa I respondentów:

   Czy zamierza organizacja pozarządowa w najbliższej przyszłości podjąć się usług reintegracyjnych?

   Jaka forma organizacyjna zatrudnienia socjalnego będzie preferowana?

   Jakie powody są zainteresowania się usługami reintegracyjnymi?

   Jakie są potrzeby związane z uruchamianiem usług reintegracyjnych i utworzeniem jednostki organizacyjnej zatrudnienia socjalnego?

   Jak oceniane są uwarunkowania instytucjonalne w lokalnym środowisku dla nowej inicjatywy?

  2. Grupa II respondentów:

   Co wpłynęło na decyzję o utworzeniu podmiotu zatrudnienia socjalnego i co było motywem zainteresowania się usługami reintegracyjnymi?

   Jakie zasoby pozwolił na uruchomienie działalności podmiotu zatrudnienia socjalnego?

   Jakie najpoważniejsze bariery wystąpiły podczas inicjowania usług reintegracyjnych?

   Jak oceniany jest obecny stan przygotowania do świadczenia usług reintegracyjnych?

   Jakie wsparcie potrzebne jest dla lepszego świadczenia usług reintegracyjnych?

  Wyniki tego badania zostały opracowane w specjalnym raporcie, a ich konkluzja sprowadza się do nastęujących wniosków:

  Obie grupy respondentów, reprezentujących organizacje III sektora potwierdzają swoją gotowość do uczestnictwa w rozwoju usług reintegracyjnych. Organizacje, które dotychczas nie utworzyły własnej jednostki organizacyjnej zatrudnienia socjalnego prawie w 90% deklarują utworzenie jednostki zatrudnienia socjalnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Natomiast niektóre organizacje pozarządowe dysponujące już klubem rozważają ewentualności zorganizowania wyższej formy jaką jest centrum.

  Obie grupy respondentów motywują swoje decyzje faktem uznania usług reintegracji społecznej i zawodowej, jako dobrej, efektywnej formy wsparcia i pomocy dla osób wykluczonych społecznie.

  Biorąc pod uwagę aktualne realia, zwłaszcza brak ustawowej gwarancji na stabilność finansowania działalności centrów integracji społecznej (postulat zgłaszany przez środowisko od kilku lat), grupa organizacji zamierzająca włączyć się w usługi reintegracyjne preferuje model klubu integracji społecznej. Argumenty to: mniej skomplikowana forma organizacyjna, większa formalno-prawna swoboda oraz mniejsze nakłady (mniejsze zasoby niezbędne dla rozpoczęcia działalności).

  Respondenci badania prezentują zbieżność opinii na temat najpoważniejszych barier podczas procesów tworzenia jednostki organizacyjnej zatrudnienia socjalnego. Na czołowych pozycjach wymieniane są finanse oraz możliwości angażowania specjalistów do zajęć programowych. Nie bez znaczenia pozostają także kwestie takie jak: nastawienie otoczenia instytucjonalnego do nowej formy wsparcia i pomocy dla osób wykluczonych społecznie i jego gotowości do partnerskiej współpracy. Organizacje z I grupy respondentów dysponują informacjami pochodzącymi od tych, którzy już prowadzą centrum lub klub na temat znaczenia wpływu otoczenia instytucjonalnego na przyszłą działalność jednostki organizacyjnej zatrudnienia socjalnego. Biorąc to pod uwagę zamierzają wyprzedzająco prowadzić kampanię informacyjną oraz rozmowy z niektórymi podstawowymi instytucjami (ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy oraz urząd gminy/miasta).

 3. Obszar edukacji:

  W 2017 r. zostały poszerzone horyzonty współpracy z akademickim ośrodkiem – Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, które owocowały przeprowadzeniem kilku warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych z pomocy społecznej i urzędów pracy, a także członków organizacji pozarządowych.

  Ponadto, Akademia włączyła się w proces edukacji członków organizacji pozarządowych na temat oceny zasobów pomocy społecznej oraz nawiązywania współpracy przy jej corocznym opracowywaniu przez ośrodki pomocy społecznej.
Pobierz obrazki

Nasz blog
 
Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
KRS 0000563248, NIP: 862-164-22-07, REGON: 362013752.